Новини

6.10.2017 г.ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

4.10.2017 г.Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

4.10.2017 г.Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

3.10.2017 г.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

3.10.2017 г.Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.

22.9.2017 г.УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

21.9.2017 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

21.9.2017 г.„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОПИК

31.8.2017 г.Информационни дни по процедури „Подкрепа на предприемачеството“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“

30.8.2017 г.Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

  ...