Новини

06.10.2017 г.



Подписано е Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР

06.10.2017 г.



ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

04.10.2017 г.



Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

04.10.2017 г.



Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

03.10.2017 г.



ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

03.10.2017 г.



Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.

22.9.2017 г.



УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

21.9.2017 г.



Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

21.9.2017 г.



„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОПИК

31.8.2017 г.



Информационни дни по процедури „Подкрепа на предприемачеството“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“

  ...