Новини

11.3.2017 г.Вицепремиерът Крумова: България ще бъде активен участник в дебатите за бъдещето на Европа

10.3.2017 г.Вицепремиерът Малина Крумова ще открие инициативата „Лагер за иновации – Sofia Innovation Camp 2017"

10.3.2017 г.Одобрени са концепциите на 52 общини за изпълнение на интегрирани мерки за приобщаване на уязвими гр...

8.3.2017 г.Публикувани са Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

8.3.2017 г.Министър Теодор Седларски официално раздаде сключените договори по процедура „Развитие на управленск...

6.3.2017 г.ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

6.3.2017 г.Нови фондове за градско развитие ще работят за намаляване на регионалните различия в България

23.2.2017 г.РЪКОВОДСТВАТА НА МОСВ И ОПОС СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

8.2.2017 г.Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020 г.

8.2.2017 г.Четири проекта на стойност 207 млн. евро са подадени за одобрение по Механизма за Свързана Европа

  ... ...