Новини

13.4.2017 г.



Над 5 милиона лева са договорени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

10.4.2017 г.



УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16R...

04.4.2017 г.



Синята кръгова икономика гарантира продължителен устойчив икономически растеж без да оказва натиск в...

04.4.2017 г.



ПУБЛИКУВАНА Е ПРОЛЕТНАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

03.4.2017 г.



Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

03.4.2017 г.



Успешно приключиха оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ”

31.3.2017 г.



МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 1 062,5 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ МАРТ 2017 г.

31.3.2017 г.



ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 28.02.2017 г.

31.3.2017 г.



ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ФЕВРУАРИ

31.3.2017 г.



Четвъртата индустриална революция вече предизвиква промяна в начина, по който функционира икономикат...

  ...