Новини

07.12.2018 г.ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

07.12.2018 г.Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПАК от програмен период 2007-2013

25.1.2018 г.МРРБ осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции

24.1.2018 г.Усилията за сближаване на европейските региони трябва да продължат

17.1.2018 г.BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартир...

11.1.2018 г.Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

03.1.2018 г.Провеждане на планирани сервизни дейности на ИСУН 2020

21.12.2017 г.ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПДУ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

08.12.2017 г.Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП РЧР

06.12.2017 г.ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за специализирани обучения на централната администрация

  ...