Новини

21.8.2013 г.Договаряме с Белгия сътрудничество в областта на отбраната

21.8.2013 г.Центърът за високи постижения в областта на финансите се трансформира в международна организация

21.8.2013 г.В класификацията на радиоактивните отпадъци са отразени новите стандарти на МААЕ

21.8.2013 г.България ще обучава косовски специалисти в сферата на гражданската защита

21.8.2013 г.Създава се възможност за гъвкаво управление на бюджетите на първостепенните разпоредители

21.8.2013 г.Строителството на Северната скоростна тангента ще се финансира по ОПРР

21.8.2013 г.Одобрен е проектът на споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период

21.8.2013 г.Биологично произведените земеделски продукти ще се предлагат на обособено място в търговските обекти

21.8.2013 г.Увеличават се средствата, отделяни от БСТ за физическо възпитание и спорт

21.8.2013 г.Приет е нов устройствен правилник на ВА „Г. С. Раковски”

  ...