Новини

3.8.2016 г.Близо 71 млн. лв. от концесионни плащания са постъпили в Министерството на енергетиката през 2014 г.

3.8.2016 г.Две дружества получават концесии за добив на варовици

3.8.2016 г.Одобрен е проект на Спогодба между България и Виетнам относно недвижимите имоти за дипломатически представителства на двете страни

3.8.2016 г.Спрямо три лица, привлечени като обвиняеми, ще се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма

3.8.2016 г.Наредба определя реда на ползване на утайки от пречиствателните станции в земеделието

3.8.2016 г.Премахва се изискването за реимунизации срещу жълта треска

3.8.2016 г.Правителството предлага проект на нов закон за физическото възпитание и спорта

3.8.2016 г.Правителството прие решение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум

3.8.2016 г.Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”

2.8.2016 г.ПОКАНА КЪМ ЮЛНСЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КН НА ОПОС 2014-2020 Г.

  ...