Новини

15.12.2010 г.

Правителството насърчава равнопоставеността на мъжете и жените

Категория: Правителствени

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.
Обединяване на усилията на институциите за провеждане на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната е основната цел на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г. Днес правителството одобри документа.
Планът е разработен в съответствие с новата Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., като се основава на националния опит и постигнатото в страната в сферата на равнопоставеността на половете.
Мерките от Плана са насочени към насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до благата на обществото, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията на основание на пола, укрепване на социалния и гражданския диалог за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.
Изпълнението на Националния план ще се осигурява в рамките на одобрените средства по бюджетите на отделните министерства и организации за 2011 г.