Новини

8.7.2008 г.

ЕК одобри регламент за държавна помощ за растеж и заетост

Категория: Европейски въпроси

Европейската комисия прие регламент, който ще влезе в сила в идните седмици и чрез който се дава автоматично одобрение за редица мерки за помощ, като по този начин се позволява на държавите-членки да предоставят държавна помощ, без предварително да уведомяват Комисията за това. С регламента се позволява предоставянето на помощ за малки и средни предприятия, научните изследвания, иновациите, регионалното развитие, обучението, заетостта и рисковия капитал, съобщава Рапид.
С регламента се разрешава и помощ за опазване на околната среда, мерки за помощ за насърчаване на предприемачеството, като помощ за млади иновативни предприятия, помощ за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони, както и мерки, насочени срещу проблеми като трудностите, които срещат жените предприемачи, за достъп до финансиране.
Държавите-членки се насърчават да насочат държавните си ресурси към помощ, която ще допринесе за създаването на работни места и за европейската конкурентоспособност. С новия общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) се обединяват в един текст и се хармонизират правилата, които преди съществуваха в пет отделни регламента, и се разширяват категориите държавна помощ, за които се прилага освобождаване. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването си в Официален вестник и по този начин на държавите-членки ще се позволи веднага да отпускат целенасочена помощ.
Настоящият регламент представлява също важен и незабавно приложим принос към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа, приет от Комисията през юни 2008 г. Тъй като тези помощи се отпускат и на големи предприятия, малки и средни предприятия ще се ползват от специална допълнителна помощ.
Мерките за помощ, които не са включени в ОРГО, не са непременно незаконни. За тях просто ще остане да важи традиционното изискване за уведомяване. Комисията ще разглежда тези уведомления въз основа на съществуващите насоки и рамки.

                                                                                                                                                                           Източник: Портал Европа