Новини

15.12.2010 г.

Щатната численост на АПИ намалява

Категория: Правителствени

Правителството измени Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”. С измененията се предвижда намаляване на персонала на агенцията общо със 144 щатни бройки, с което се оптимизира структурата и числеността на административните й звена. За да бъде подобрена работата по управлението и усвояването на средства от оперативните програми „Регионално развитие” и „Транспорт”, се прецизират функционалните характеристики на административните звена.
С Постановлението се предвижда и изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което в структурата му се създава дирекция „Пътни проекти” с численост 10 щатни бройки. Създаването на дирекцията е продиктувано от необходимостта от координиране и контролиране на Агенция „Пътна инфраструктура” в процеса й на сътрудничество с управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” и при изпълнение на дейностите, финансирани по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт” с оглед ускоряване процеса по усвояване на средствата по оперативната програма. Дирекцията ще изпълнява и дейности като бенефициент по „Техническа помощ” на ОП „Транспорт”.
Постановлението на МС е в съответствие с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение №560 от 29 юли 2010 г.