Новини

21.12.2010 г.

Нов кръг от консултации за прегледа на директивата за работното време

Категория: Европейски въпроси

Европейската комисия днес постави началото на задължителния втория етап на консултацията с представителите на работниците и на работодателите, като част от извършвания от нея преглед на директивата на ЕС за работното време, съобщава Рапид. Тя също така представи подробен доклад относно изпълнението от правна гледна точка на директивата за работното време в държавите-членки. В рамките на новата консултация се отправя призив социалните партньори да представят становищата си относно вариантите за извършване на преглед на правилата на ЕС за работното време. В него се представят и основните резултати от първия етап на консултацията със социалните партньори и се прави обзорен преглед на най-новите данни относно тенденциите и режимите в областта на работното време, както и на социалните и икономическите последици от действащите понастоящем правила в държавите-членки.

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „При тази втора консултация с представителите на работодателите и работниците се цели извършването на преглед на техните становища, за да се улесни постигането на споразумение за преразглеждане на правилата на ЕС за работното време. При настоящото положение не съществува устойчивост в политическо или правно отношение." Той също така добави: „Нуждаем се от ново начало и нов подход на равнището на ЕС по отношение на работното време. Това няма да е лесно, но аз съм убеден, че днешният нов доклад относно изпълнението на действащите понастоящем правила ще ни помогне да постигнем повече от предишните обсъждания и да намерим балансирано решение, което да отразява истинските потребности на работниците, потребителите и бизнеса през 21-ви век."

Представянето на този документ относно консултацията представлява следващата стъпка към обявения в края на 2009 г. от председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу нов преглед на законодателството на ЕС за работното време. Прегледът се обуславя от набор от цели в рамките на политиките, насочени преди всичко към адаптиране на работното време спрямо променящата се сфера на труда, като същевременно се осигурява защитата на здравето и безопасността на работниците.

В документа относно втория етап на консултацията се отправя призив към социалните партньори за представяне на тяхното становище по отношение на два алтернативни подхода, основани на преглед с по-ограничен или с по-широк обхват. В него се търсят становища относно представени в подробности варианти, които включват теми от ключово значение, като:
• дежурствата
• планирането на минималните периоди на почивка
• борбата с прекалено дългото работно време
• по-доброто съвместяване на професионалния и семейния живот и
• постигането на по-голяма яснота в области, в които законодателството изглежда неясно.

От отговорите на представителите на работниците и на работодателите на равнището на ЕС на първия етап на консултацията се оказа, че е налице широк консенсус. Недвусмисленото послание бе, че е спешно необходимо извършването на промени в действащите понастоящем правила за работното време. Налице е също така висока степен на съгласие, че правилата на ЕС за работното време трябва да позволяват на представителите на работниците и на работодателите да разполагат с по-голяма гъвкавост при договаряне на подробностите по изпълнението им на съответното равнище.

Същевременно Комисията представи подробен доклад относно изпълнението на настоящата директива в държавите-членки. В него се представя актуалното състояние в тази област, като се определят основните области, в които има несъответствие или правна несигурност в различните държави.

Освен това Комисията представи първите резултати от независими проучвания на икономическото и социалното въздействие на правилата за работното време и от изследване относно съответните промени в режимите на работа. В тях се разглеждат въпроси, като вредното въздействие, което прекалено дългото работно време може да окаже върху здравето, настоящите ограничения по отношение на разходите на държавите-членки, както и въпросът за недостига на квалифицирани кадри, който кара работодателите от публичния и частния сектор да търсят начини за намаляване на въздействието на правилата за работното време. В проучването също така се изказва идеята, че директивата може да действа като катализатор за повишаване на ефективността и за по-добро съчетаване на професионалния и личния живот. Комисията ще публикува тези резултати, за да улесни социалните партньори, когато те представят своите отговори в рамките на консултацията.
Източник: Портал Европа