Новини

24.2.2011 г.

Изгражда се единна национална мрежа на държавната администрация

Категория: Телекомуникации и информационно общество

Правителството прие план за технологично, административно и финансово интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация.

Двете мрежи формират комуникационната инфраструктура, чрез която се осъществяват дейности по предоставяне на цифров пренос за потребностите на държавните институции. Те се стопанисват от две ведомства – Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и Администрацията на Министерския съвет. Решението за интегрирането им беше взето през септември м. г.

Оптимизацията на комуникационната инфраструктура на държавната администрация чрез изграждане на единна комуникационна мрежа е възможност както за ефективно намаляване на разходите на централните и териториални органи на изпълнителната власт за телекомуникационни услуги, така и на инвестиционни и експлоатационни разходи, необходими за развитие, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.

Управлението на единната национална мрежа за нуждите на държавната администрация се възлага на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, която разполага с необходимите за това възможности и експертен капацитет.