Новини

24.2.2011 г.

Уреден е проблемът със замбийския дълг към България

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри проект на споразумение със Замбия, с което ще се уреди проблемът със замбийския правителствен дълг към България.

Проектът предвижда обратно изкупуване на дълга при изплащане на 23 на сто от консолидирания му размер и трансформиране на остатъка от 77 на сто в официална помощ за развитие.

Изплащането на договорената сума в размер на 1 886 104,85 щ. д. ще се извърши на четири вноски в рамките на една календарна година след влизането в сила на споразумението. Предвидено е, в случай на неизпълнение на задълженията за плащане, задължението да стане дължимо и платимо на една вноска в рамките на 60 дни от датата на започване на закъснението, като върху цялата неизплатена сума ще се начислява лихва от 2 на сто годишно след 30-ия ден от закъснението.

Сключването на споразумението между българското и замбийското правителство ще позволи да се събере задължение, просрочено повече от 20 години. Предвиденото предоставяне от българска страна на част от общата сума от дълга като официална помощ за развитие е в унисон с политиката на Европейския съюз по този въпрос и съответства на ангажиментите на България като държава-член на Общността.