Новини

24.2.2011 г.

България, Румъния и Гърция ще си партнират при изпълнение на ОП „Черноморски басейн”

Категория: Правителствени

Правителството утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния. Четирите ведомства са партньори при изпълнението на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.”, като румънското министерство и одиторската служба са съответно Съвместен управляващ орган и Одитен орган, а българското и гръцкото министерства са национални органи по програмата.

В програмата участват още една държава-кандидат за членство в ЕС – Турция, и четири държави-партньори – Армения, Грузия, Молдова и Украйна. Общият бюджет на програмата е над 18,8 млн. евро, като европейското съфинансиране е 17,3 млн. евро.

Програмата „Черноморски басейн” има за цел установяване на по-здрави регионални партньорски отношения и сътрудничество, с което да допринесе за постигането на засилено устойчиво икономическо и социално развитие на регионите от Черноморския басейн. Тя осигурява достъпа на потенциални бенефициенти от Североизточен и Югоизточен район в България до финансиране на проекти за устойчиво икономическо и социално развитие.