Новини

2.3.2011 г.

Правителството прие Енергийна стратегия на България до 2020 г.

Категория: Енергетика

Министерският съвет прие Енергийна стратегия на България до 2020 г. и я предлага за одобрение от Народното събрание.

Приоритетните направления в нея са гарантирането на сигурност на доставките на енергия, въвеждането на нови и усъвършенстване на съществуващите механизми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници, комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност, реално пазарно отваряне и развитието на конкурентен енергиен пазар. Сред основните цели са и защита интересите на потребителите и борба с климатичните промени на възможно най-разумна цена.

С приетият документ се полага основата за гарантиране на надеждна и достъпна енергия на справедливи цени за българския бизнес и граждани, създаване на доверие към пазара от страна на потребителите, преодоляване на драматичните различия между България и другите държави-членки на ЕС по отношение на енергийната ефективност и пренасочване на мощен финансов ресурс за по-чиста среда и устойчив начин на живот.

В изпълнение на стратегията ще бъдат разработвани двугодишни доклади за наблюдение и анализ на изпълнението на заложените цели и приоритети, предложения за промени в действащите механизми и законодателна среда с цел осъвременяване на прогнозния енергиен баланс с хоризонти 10 и 20 години напред.

Стратегията отразява политическата визия на правителството и е съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии.