Новини

2.3.2011 г.

Отдаването на концесия ще се извършва при по-голяма публичност и прозрачност

Категория: Икономика

Правителството измени Правилника за прилагане на Закона за концесиите, за да го приведе в съответствие с промените в Закона от средата на м. г.

С новите разпоредби се облекчават подготвителните действия за предоставяне на концесия, което ще доведе до намаляване на сроковете за тяхното извършване. Осигурява се и по-голяма публичност и прозрачност на процедурата за предоставяне на концесия чрез публикуване на документацията за участие в процедурата на интернет страницата на органа, който организира нейното провеждане. Гарантира се и публичното отваряне както на заявленията за участие, така и на предложенията и на обвързващите предложения на участниците в процедурата.

С промените в правилника се предотвратяват възможностите за ограничаване на конкуренцията и се цели създаването на условия за недопускане на дискриминация чрез детайлното регулиране на правилата за провеждане на процедурата за предоставяне на концесията.