Новини

16.3.2011 г.

Кабинетът предлага законова регламентация на надомния труд

Категория: Предстоящо

Правителството прие законопроект за допълнение на Кодекса на труда, чиято цел е да уреди нормативно специфичните трудови правоотношения между работодателите и надомните работници. Законопроектът е изготвен във връзка с ратифицираната със закон Конвенция №177 относно надомния труд на Международната организация на труда. Взети са предвид и договореностите в Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд, подписано на 24 ноември 2010 г. между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище.

Проектът предвижда, че в трудов договор може да се уреди изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение, с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

Предвидено е работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами да определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, както и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка, за което уведомяват работодателя. Предлага се изрична забрана за установяване на ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд от работниците и служителите, изпълняващи надомна работа.

Работодателят е длъжен да осигури на работника заплащане и равно третиране, каквито е осигурил и за работещите в предприятието му, здравословни и безопасни условия на труд, квалификация, преквалификация и обучение, социално и здравно осигуряване, възможност за синдикално сдружаване, социално-битово обслужване.

Изрично се предвижда, че за неуредените в предложения нов раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда.