Новини

16.3.2011 г.

Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС

Категория: Европейски въпроси

Правителството се запозна с доклади за резултатите от проведеното на 14 февруари заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт на ЕС и от заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което се състоя на 7 март в Брюксел.

Министрите на образованието обсъдиха приноса на образованието за европейския семестър в контекста на годишния обзор на растежа в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и приеха заключения относно ролята на образованието и обучението в стратегията.

Съветът изтъкна, че образованието и обучението ще играят основополагаща роля за постигане целите на „Европа 2020” като дават на гражданите уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество. Беше отчетена спешната нужда от ефикасно инвестиране във висококачествено, модернизирано и реформирано образование, което ще допринесе за преодоляване в краткосрочен план на последиците от кризата и ще положи основите на благополучието за Европа в дългосрочен план.

Съветът отбеляза, че две от предложените водещи инициативи на „Европа 2020” са от особено значение за образованието и обучението – инициативите „Младежта в движение” и „Програма за нови умения и работни места”.

В българската позиция, изразена на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, беше подчертана необходимостта от реформи на пазара на труда и на продуктовите пазари, в сферата на иновациите и подобряването на бизнес средата. Обърнато беше внимание на нуждата от последователна финансова политика, подкрепяща създаването на заетост. Като сфери с добър потенциал са посочени услугите, развитието на инфраструктурата, транспорта, енергетиката и информационните технологии.

По темата „Комплексни мерки за увеличаване на заетостта на възрастните хора” министрите изразиха мнения относно стратегиите на държавите-членки за активен живот на възрастните хора в подкрепа на тяхната заетост, и необходимите политически мерки и действия на национално и европейско ниво в отговор на предизвикателствата, които тези хора срещат на пазара на труда. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подчерта приоритета в сферата на заетостта на възрастните хора, залегнал в Националната стратегия за демографско развитие, за повишаване към 2020 г. на заетостта на по-възрастните работници до 53%. Министърът запозна колегите си с добрите практики, прилагани в България по отношение на тази възрастова група, свързани със субсидиране на осигурителни вноски при наемане на безработни над 50-годишна възраст; подкрепящата програма за възрастни безработни, на които не им достига осигурителен стаж и възраст, за да се пенсионират; реализацията на програмата за заетост на възрастни безработни за отглеждане на малки деца и новата програма по линия на ЕСФ, в която ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост на по-възрастните работници.

По време на заседанието на Съвета е представена стартиралата в България от началото на 2011 г. реформа, която предвижда плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж, премахване на дефицитите в системата, стимули за младите хора за осигуряване в капиталовите схеми и др.