Новини

23.3.2011 г.

Правителството прие Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2010 г.

Категория: Политика по сигурността

Правителството одобри Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2010 г. и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

С доклада правителството информира народните представители и българското общество за текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и отбраната и за хода и качеството на изпълнението на отбранителната политика. Той е практическа реализация на политиката за открито, коректно и аргументирано представяне на състоянието на отбраната.

Докладът потвърждава, че с обоснованите в Бялата книга параметри и перспективи за развитие на въоръжените сили и бюджет за отбрана и чрез прилагания модерен отбранителен мениджмънт правителството гарантира поддържане и развитие на съвременна система за отбрана, способна да изпълни поставените й от законодателя задачи.

Беше предприет широк набор от мерки за въвеждане на съвременен отбранителен мениджмънт. Тази политика, включително и допълнително предоставените от правителството ресурси, доведе до съществен напредък в ликвидирането на наследените задължения на Министерството на отбраната. Те бяха намалени повече от четири пъти – от над 576 млн. лв. до 130 млн. лв., което е съществена стъпка в постигането на баланс между необходимите способности и наличните ресурси.

Въпреки финансовите ограничения, бяха проведени основните мероприятия от плановете за подготовка. Това гарантира необходимото ниво на готовност за изпълнение на мисиите и задачите за отбраната. Поддържат се достигнатите оперативни способности на формированията, декларирани за НАТО и ЕС. Успешно се изпълнява и Националният план за сертифициране на декларираните сили.

През 2011 г. усилията са фокусирани върху реализирането на заложените в Бялата книга параметри на въоръжените сили. Ще бъдат продължени усилията за постигане на реални резултати в изграждането на отбранителните способности и поддържането им в необходимата готовност, за изграждане на маневрени боеспособни формирования за участие в многонационални съвместни операции, за подобряване на качеството на бойната подготовка и качеството на военното образование и за повишаване на оперативната съвместимост.