Новини

20.8.2008 г.

Нови процедури по ОП "Регионално развитие"

Категория: Възможности

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Схемата се нарича: BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”. Целите са: да се подобри физическият аспект на градската среда в агломерационните ареали, да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги, да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане; изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.; рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др., създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в рамките на 86 общини от агломерационните ареали.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Краен срок за подаване на проектни предложения: 05 януари 2009 година.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата - 244 096 886 лева. Размер на съфинансирането от Европейския Фонд за Регионално Развитие (85%) - 207 482 353 лева.
Източник: Агенция Фокус