Новини

11.5.2011 г.

МС прие нова наредба за Административния регистър по Закона за администрацията

Категория: Държавна администрация

Правителството прие наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър. С нея поддържането на регистъра се възлага на администрацията на Министерския съвет.

С постановлението за приемането на наредбата се отменят съществуващите сега два акта, които регламентират материята и които възлагат функциите по управление на регистъра на закритото министерство на държавната администрация и административната реформа.

В Административния регистър се поддържа информация за административните структури на изпълнителната власт – ръководните им органи и техните правомощия, структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея, общата численост на служителите, броят на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение, административно-териториалната принадлежност на общините и населените места, данни за контакт с администрациите. Публикуват се също така обявленията за конкурси за държавни служители, както и административните услуги, регулаторните режими и индивидуалните административни актове, издадени от органите на изпълнителната власт при упражняване на правомощията им по регулаторни режими.

Регистърът е публично достъпен на интернет адрес http://ar2.government.bg/ras/.