Новини

11.5.2011 г.

МС промени Устройствения правилник на ДФ „Земеделие"

Категория: Държавна администрация

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие”, за да оптимизира структурата и функциите на фонда. 

Създава се възможност изпълнителният директор да делегира със заповед правомощията си за вземане на решения, вкл. по произнасянето по подадени заявления и сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на административните директори на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Отдел „Противодействие на измамите и вътрешен контрол” се разделя на два отдела – „Противодействие на измамите” и „Вътрешен инспекторат”. Премахват се секторите в отделите и се предвижда възможност за определянето им със заповед на изпълнителния директор. Регламентирани са функциите на служителя по сигурността на информацията и др.