Новини

21.8.2008 г.

С 11,2% се е увеличила външната търговия със селскостопански стоки за 2006 г.

Категория: Анализи

7 107,9 млн.лв. Относителният дял на растениевъдната продукция в брутната производствена стойност от селскостопанския отрасъл е 50,5 %. Стойността на животновъдната продукция заема 31,4 %, а на селскостопанските услуги и неселскостопанските неотделими дейности – 18,1 %.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в сектор „Селско и горско стопанство" е в размер на 3 415 млн.лв. или 8,6 % от БДС в икономиката на страната. Секторът регистрира спад на създадения физически обем на БДС от 1,9 % в сравнение с 2005 г.

Предприемаческият доход в отрасъл "Селско стопанство" за 2006 г. е 2 611,6 млн.лв. и в сравнение с предходната година бележи увеличение с 3,9 %.

През 2006 г. външната търговия със селскостопански стоки приключва с положително търговско салдо на стойност 198 720 хил.щ.д.

Докладът съдържа отчет за състоянието през 2006 г. и в подсекторите рибарство, лозарство и винопроизводство, както и в сектор горско стопанство. Представена е информация за извършваната дейност в сферата на растителната защита, ветеринарното дело, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието.

Документът съдържа и информация за финансовото подпомагане на земеделските производители.

Като неразделна част от Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието се включват и приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл и действията за тяхното постигане през 2008 година. Посочени са и финансовите средства, необходими за тяхното обезпечаване.