Новини

21.9.2011 г.

Започваме АМ "Струма" с бюджетни средства

Категория: Транспорт

МС прие управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция „Пътна инфраструктура" за изпълнението на дейностите по проект „Автомагистрала „Струма", лот 1, лот 2 и лот 4".

Сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО на ОПТ и Агенция „Пътна инфраструктура" преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия ще доведе до навременното завършване на проекта и не е в противоречие с правилата на Регламент (ЕО) № 284/2009 на Съвета от 7 април 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление, като се предвиди възможност да се извършват плащания преди одобрение на формуляра за кандидатстване за финансиране на проекта от Европейската комисия.

В проекта на решение се предвижда, в случай, че одобрената от Европейската комисия проекта е по-ниска от посочената в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ, както и в случай, че формулярът за кандидатстване на проекта не бъде одобрен от Европейската комисия, средствата да се осигурят от държавния бюджет при спазване изискванията на Закона за устройство на държавния бюджет.