Новини

9.11.2011 г.

СРЕДНОСРОЧНАТА ДОХОДНОСТ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ СЕ СТАБИЛИЗИРА НА ТРАЙНО НИСКИ НИВА

Категория: Финанси

Министерството на финансите проведе днес, 7 ноември, последното планирано за тази година преотваряне на средносрочната левова бенчмарк облигация с оригинален матуритет от 3,5 години в обем от 50 млн. лв. Отбелязва се осезаемо намаление на доходността до 3,14%, която е най-ниската стойност до момента. Това се случва въпреки повишените рискови очаквания на инвеститорите на европейските пазари на държавни дългове, свързани с негативните им предположения за изхода на дълговата криза в еврозоната и чувствителното нарастване на премията по структурираните продукти за защита от кредитен риск на редица емитенти.Емисията е пусната в обращение през декември 2010 г. при пикова доходност от 3,69%, като след днешния аукцион общият номинал на емисията достигна 306,5 млн. лева. По този начин е осигурена висока ликвидност на вторичен пазар и е затвърден бенчмарк статутът на облигацията.Отбелязаната среднопретеглена доходност на одобрените поръчки на аукциона от 3,14% е под текущата доходност на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на държави като  Литва (3,66%), Турция (4,18%), Хърватия (4,72%),  Унгария (6,15%) и Румъния (5,36%).Преотварянето на емисията 3,5 годишни ДЦК, заедно с взетото от МФ решение за преотваряне и на седемгодишната емисия с остатъчен матуритет от 5,5 години, допринесе за обезпечаване на повишеното търсене на инвестиционни алтернативи в средносрочния сегмент на дълговата крива. Отличните резултати на аукциона са доказателство за позитивното отношение на местната инвестиционна общност към последователната фискална политика, провеждана от правителството. Устойчиво високото ниво на търсене на първичен пазар на ДЦК, респективно понижението на доходността, се предопределя най-вече от активното участие на банки и водещи институционални инвеститори. Позитивни са резултатите от анализа на цялата бенчмарк-крива на доходността по българските държавни облигации, която от началото на август 2011 г. досега се измества към по-ниски нива на доходност по всички матуритетни сегменти. Устойчивостта на българския дългов пазар към привнесени външни шокове е видна и от възобновената тенденция за намаляване на спреда спрямо германските бундесбондове. Липсата на висока волатилност на суверенния кредитния спред в голяма степен се дължи на активната и пазарноориентирана политика по управление на държавния дълг, както и на стабилността на целия финансов сектор.