Новини

9.11.2011 г.

„Компетентна и ефективна държавна администрация”, подприоритет 2.2, октомври 2011 г.

Категория: Държавна администрация

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, отваря нова процедура за директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/11//2.2-04.

Целта на процедурата е повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация чрез обучение.

По настоящата процедура ще може да кандидатства единствено Институтът по публична администрация (ИПА) като конкретен бенефициент, отговарящ за повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите в българската държавна администрация. Предложената процедура ще даде възможност на ИПА да задълбочи своето сътрудничество и с редица международни партньори в областта на обученията.   

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000 лв., минимален размер на бюджета за отделните проекти е 250 000 лв., а максимален праг няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 6 януари 2012  г. (петък), 17:30 часа.