Новини

30.11.2011 г.

Одобрен е проект на закон за резерва на въоръжените сили

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на закон за резерва на въоръжените сили на Република България и предлага на Народното събрание да го приеме. Със закона се запълва нормативната празнота по подготовката на българските граждани за защита на страната след отмяната на задължителния характер на военната служба. С него се реализират възприетите принципи за формирането на резерв от нов тип.

Предвижда се резервът да има две съставни части – доброволен резерв (за комплектуване на доброволен принцип с резервисти и техника-резерв на въоръжените сили в мирно време) и запас (за комплектуване на задължителен принцип със запасни и техника-запас на силите от системата на национална сигурност за военно време).

Резервистите са български граждани, желаещи да служат в доброволния резерв. Те сключват договор с министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице и получават финансово възнаграждение за службата си. Аналогични са разпоредбите по отношение на собствениците на техника, желаещи да я предоставят за потребностите на доброволния резерв. Пределната възраст за служба в доброволния резерв е 55 г. за войниците и сержантите и 60 г. за офицерските кандидати и офицерите.

За военно време е предвиден задължителен принцип за комплектуване на запасни и техника-запас на военните формирования. Запасните са български граждани, които се водят на военен отчет и не са сключили договор за служба в доброволния резерв. Те трябва да отговарят на едно от следните условия: да са били на военна служба, да са завършили успешно курс по военна подготовка, да са били част от структури от другите сили от системата за национална сигурност, да притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили. Пределната възраст за служба в запаса е 63 години.

В изпълнение на чл. 59 ал. 2 от Конституцията („Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон”) е предвидено да се провежда подготовка на българските граждани за усвояване на знания за отбраната на страната. Тя ще започва в средните училища и в впоследствие ще може да продължи на доброволен принцип в граждански висши училища, военни академии и висши военни училища в курсове по начална или специализирана военна подготовка.

С проекта се предвижда значително намаляване броя на водещите се на военен отчет български граждани и техните задължения по отчета. Задължения по отчета ще имат само резервистите, запасните, военнослужещите, освободени от военна служба, прекратилите служебните си правоотношения с министерствата и другите ведомства от системата на националната сигурност и притежаващите граждански специалности, необходими за въоръжените сили.
 

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерството на отбраната (http://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20111125_Zakon_za_rezerva.pdf).