Новини

30.11.2011 г.

Приета е Концепция за продължаване на реформата на административно-наказателното правораздаване

Категория: Правителствени

Правителството прие Концепция за продължаване на реформата на административно-наказателното правораздаване за периода 2011-2014 г.
 

Досега такъв документ не е изготвян. Приемането му ще послужи като основа за разработването на нов Административно-наказателен кодекс, чиято цел ще бъде засилване на превенцията и увеличаване ефективността от противодействието на административните нарушения посредством методите и средствата на административното наказване. Концепцията е израз и на волята за подобряване дейността на административно-наказателните юрисдикции и контролиращите съдебни инстанции.
 

Четири са основните направления в концепцията. Първият е свързан с превенция на административните нарушения. Повишаването на доверието към институциите и зачитането на установения правов ред ще допринесе за ограничаване на общественоопасните посегателства в бъдеще. По този начин ще се намали и причиняването на вреди и накърняването правата и законните интереси на държавата, общините, българските граждани и юридическите лица, които се намират на територията на България.
 

Второто направление е противодействието на административните нарушения. Това ще стане посредством създаването на съвременен регламент за установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания.
 

Като самостоятелна дейност в обхвата на Концепцията е заложено предотвратяването и ограничаването на възможностите за извличане на облаги от извършени престъпления или наказуеми стадии на умишлена престъпна дейност и предотвратяване на разпореждането с имущество, придобито от престъпна дейност от страна на еднолични търговци и юридически лица. Причина за обособяване на това направление е фактът, че извличането на облаги от противозаконна дейност е в основата на последващо финансиране на конвенционалната и организираната престъпност.
 

В документа се акцентира и на изграждането на ефективни и действащи механизми за сътрудничество между държавните органи, натоварени с правомощия по превенция и противодействие на административните нарушения.
 

Проектът на концепция беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерството на правосъдието (www.justice.government.bg/new/Documents/Bills/проект-KONCEPCIA_ANК-july.2011.doc).