Новини

30.11.2011 г.

Оптимизира се числеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ДНСК, АПИ и МРРБ

Категория: Държавна администрация

Правителството направи промени в устройствените правилници на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Дирекцията за национален строителен контрол, с което се оптимизира структурата и числеността на тези административни звена и се прецизират техните функционални характеристики с цел оптимизиране на дейностите и укрепване на административния капацитет.

По този начин се изпълнява и ПМС 161/2011 г., с което се предвиждат промени в Наредбата на прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

В Агенцията по геодезия, картография и кадастър се създава ГД „Регионални служби” с обща численост 281 щатни бройки, в състава на която влизат 28-те регионални служби по геодезия, картография и кадастър. Закрива се дирекция „Информационни системи, стандартизация и сътрудничество” като съществена част от функциите й преминават към дирекция „Геодезия, картография и кадастър”, чието наименование се променя на дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи”, а останалата част от функциите преминават към дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”.

В ДНСК се преструктурират 28-те сектора към регионалните дирекции за национален строителен контрол в 28 регионални отдела „Национален строителен контрол” като се намалява общата численост на персонала с три щатни бройки.

Предвижданите промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура” са с оглед ново оптимизиране структурата на двете ведомства чрез намаляване числеността на персонала в едни структурни звена и разкриване на допълнителни щатни бройки в други структурни звена, предвид обема на работа.