Новини

30.11.2011 г.

Правителството измени устройствените правилници на Министерството на финансите, на ИА „Одит на средствата от ЕС” и на Държавната комисия по хазарта

Категория: Държавна администрация

Правителството измени и допълни устройствените правилнци на Министерството на финансите, на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” и на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация. 

С промените в Устройствения правилник на Министерството на финансите се намалява числеността с 5 щатни бройки за компенсиране на увеличената численост на Агенцията за държавна финансова инспекция в съответствие с §5 от заключителните разпоредби на ПМС 304/2011 г. Оптимизираният числен състав на министерството е в резултат на закриването на дирекция „Икономически анализи и прогнози”, функциите на която се преразпределят със съответния редуциран брой служители към дирекции „Бюджет” и „Икономическа и финансова политика”. Дирекция „Бюджет” поема специфични функции, свързани с бюджетни анализи, а дирекция „Икономическа и финансова политика” - функции по извършване на макроикономически и фискални анализи.

С една щатна бройка, за сметка на политическия кабинет на министъра на финансите, се увеличава численият състав на дирекция „Държавно съкровище” за обезпечаване на функции, свързани с анализ на методологията и обхвата на статистическите данни за целите на нотификацията за дефицита и дълга. 

С две щатни бройки се увеличава и численият състав на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” поради необходимостта от укрепване на административния капацитет при осъществяване на дейностите в областта на финансовите пазари и услуги. Това се прави за сметка на намаляване с две щатни бройки на числения състав на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”.

Промените предвиждат още обособяване на звено „Защита на класифицираната информация”. Целта е спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му за обособяване на самостоятелно организационно звено, осъществяващо функции на регистратури за класифицирана информация на пряко подчинение на служителя по сигурността на информацията. 

С промяна на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” се увеличава с три щатни бройки числеността на персонала на дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност”. Промяната се прави за сметка на намаляване на числеността на дирекция „Одитна дейност”, с което се цели повишаване на административния капацитет на дирекцията и осигуряване с необходимия брой специалисти от различни професионални области.

Изменението на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация е в изпълнение на протоколното решение по т. 4 от Протокол №37 от заседанието на Министерския съвет на 5 октомври 2011 г. и с него се премахва обвързаността на паричните или предметните награди с трикратния размер на минималната работна заплата.