Новини

11.9.2008 г.

Приходите в държавния бюджет за първото полугодие възлизат на 14 029.5 млн. лв

Категория: Финанси

Правителството одобри Доклада за изпълнението на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2008 г. и ще го внесе в Народното събрание. За втора поредна година по предложение на правителството това задължение се записва в Закона за държавния бюджет на Република България с цел по-голяма прозрачност и контрол върху разходването на публични средства.

Общият размер на постъпилите приходи за полугодието на 2008 г. по консолидираната фискална програма е 14 029.5 млн. лв., или 51.6% от годишния разчет. Сравнено с отчетените приходи за същия период на 2007 г., се наблюдава ръст от 24.7%. Това се дължи най-вече на нарасналите данъчни постъпления, които към края на месец юни 2008 г. са с 21.9% по-високи от тези за първите шест месеца на предходната година. И през първото полугодие на 2008 г. продължава тенденцията от 2007 г. на по-високо изпълнение на разчетите спрямо закона в частта на преките данъци. Към 30 юни 2008 г. те възлизат на 2 877.2 млн. лв. или 55.4% от планираните нива и с 24.6% повече спрямо същия период на предходната година. Основен фактор за това са извършените промени в данъчната политика през последните години в частта на корпоративните данъци и данъка върху доходите на физическите лица. Отчетените резултати за изминалите месеци на годината дават основания да се очаква положителен фискален ефект от намалените ставки, който е свързан с разширяването на данъчната основа при декларираните данъци, устойчивия ръст на икономиката, нарастването на печалбите на фирмите и на възнагражденията на наетите лица, намаляване на безработицата и др. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 5 776.8 млн. лв., което представлява 47.4% изпълнение на годишните разчети и ръст от 27.5% спрямо първото полугодие на 2007 г. Най-важните фактори, влияещи на изпълнението на тези данъци, са значителният ръст на цените на основните енергоносители, на размера на вноса в страната и др. При съпоставката с постъпленията за същия период на предходната година следва да бъде отчетен базовият ефект, предизвикан от промените в нормативната база при облагането по ЗДДС през 2007 г., след присъединяването на страната към ЕС, с което е свързан и значителният ръст на приходите от ДДС през 2008 г. спрямо същия период на 2007 г. Добро е и изпълнението на приходите от осигурителни вноски на общественото и здравното осигуряване, които възлизат на 2 502.6 млн. лв., или 52.1% от разчета за 2008 г. Неданъчните приходи са 1 927.1 млн. лв., което представлява 61.9% от годишните разчети и отчетените постъпления остават на нива, близки до тези за същия период на 2007 г.

За ръста на приходите спрямо същия период на 2007 г. допринасят и постъпилите през изминалите шест месеца приходи в частта на помощите – 945.8 млн. лв., които са основно аванси от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, както и аванси от европейските фондове, свързани с общата селскостопанска политика, управлявани от Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие".

При анализа на текущото бюджетно изпълнение, освен доброто изпълнение на приходите, се откроява и традиционното за първото полугодие на годината по-ниско усвояване на разходите – основно в частта на инвестиционните разходи. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30 юни 2008 г., са в размер на 10 251.9 млн. лв., което представлява 40.4% от годишния разчет. Извършените капиталови разходи за изминалите шест месеца на 2008 г. представляват едва 24.3% от предвидените за годината. Освен сезонните фактори, за това допринасят и някои специфики при тръжните процедури за финансиране на инфраструктурни проекти.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2008 г. от централния бюджет, възлиза на 359.2 млн. лв., което е в съответствие с изискванията на регламент №1150/2000 на Съвета на ЕС.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на първото полугодие на 2008 г. е положително и е в размер на 3 777.6 млн. лв., в т. ч. 526.4 млн. лв. от европейски средства и 3 251.1 млн. лв. по национален бюджет. Освен доброто изпълнение на данъчните приходи по КФП, за формирането на този положителен баланс за полугодието допринасят и постъпилите значими по размер аванси от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, управляван от Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие", чието фактическо усвояване ще се извършва в съответствие с изпълнение на програмите. Също така е важно да се отбележи изместването за втората половина на годината на голяма част от инвестиционните разходи.

Фискалният резерв към 30 юни 2008 г. е 10 218.3 млн. лв.