Новини

22.12.2011 г.

С 50% по-ниски ще са таксите, които събира Агенцията по вписванията за услугите, извършвани по електронен път

Категория: Правителствени

Събираните от Агенцията по вписванията такси за вписване на обстоятелства в Търговския регистър по заявления, подадени по електронен път, се намаляват допълнително и от 1 януари 2012 г. те ще бъдат наполовина от съответната такса, предвидена при подаване на заявление на хартиен носител. Тази промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, беше одобрена на днешното правителствено заседание. 

Така например, таксата за вписване на обстоятелства в Търговския регистър, подадени по електронен път, става 15 лв. за едноличен търговец. Ако заявлението бъде подадено на хартиен носител, таксата е 35 лв. Събирателните и командитните дружества ще заплащат такса от 60 лв. при подаване на данните по електронен път и 130 лв., ако това става по традиционния досега начин.

Таксите за подаване на обстоятелства по електронен път и в момента са по-ниски с 30 на сто отколкото при подадено на хартиен носител заявление. Сега размерът им се редуцира до 50 на сто от съответната такса. Целта на правителството е да стимулира гражданите и бизнеса да ползват електронните услуги, предоставяни чрез портала на Търговския регистър. Това би довело до намаляване на опашките пред фронт офисите и на преките разходи за издръжката им, както и до съкращаване на времето за обслужване. Освен това, от 1 януари следващата година заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават само по електронен път от акционерните дружества и командитните дружества с акции.

С одобрените промени в тарифата се определят и размери на таксите за вписване и обявяване, промяна на вписани обстоятелства и издаване на удостоверение за законосъобразност по заявление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество и европейско обединение по икономически интереси.