Новини

28.12.2011 г.

Повишава се контролът при производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия

Категория: Правителствени

Правителството прие Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

С наредбата се цели постигането на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез въвеждане на определени изисквания за поддържане и предоставяне на информация от икономическите оператори за удостоверяване на  съответствие с изключенията от ограниченията за пускане на пазара и употреба на опасни вещества от Приложение XII на REACH, които представляват неприемлив риск за човешкото здраве и/или околната среда. 

Наредбата установява мерки за прилагане на въведените ограничения и регламентира свързаните с това задължения на физическите и юридическите лица, които пускат на пазара и употребяват такива опасни вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия; комуникацията по веригата на доставки в случаите, когато се позволява прилагането на определени изключения от въведените забрани и координацията и сътрудничеството между органите, осъществяващи контрол върху ограниченията. 

В наредбата се регламентират формата и съдържанието на информацията, която следва да се поддържа, за да се удостовери съответствие с въведените ограничения