Новини

28.12.2011 г.

Правителството прие проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Категория: Правителствени

На днешното си заседание кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. Целта на новия  законопроект е да се хармонизира българското законодателство с новоприетите Регламенти на Европейския съюз в областта на виното и спиртните напитки.

С приемането на законопроекта се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, увеличаване на производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки.  

В новия проект са предвидени облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол, които се изискват от различните контролни органи.
С промените се цели: 
- Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите;
- Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света;
- Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;
- Продължаване на практиката да се предоставят права на презасаждане, когато производителите поемат ангажимента да изкоренят еднакви по размер площи, засадени с лозя, тъй като нетното въздействие на подобни насаждения върху производството клони към нулата;
- Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните на 20.10 2011г.