Новини

29.12.2011 г.

Кабинетът прие Националния план за действие по заетостта през 2012 г.

Категория: Правителствени

Правителството прие на вчерашното си заседание Националния план за действие по заетостта през 2012 г. Той е инструмент за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2011 - 2015 г.
Мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост и инвестиране в човешките ресурси са от първостепенно значение през следващата година.

Планът е разработен на база одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2012 г.
Целите и действията за тяхното постигане през следващата година се съсредоточават върху преодоляването от една страна на негативните последствия на пазара на труда в резултат от кризата и от кризисни обрати в международната конюнктура, а от друга страна, в осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и подготовка на кадри с необходимата квалификация.

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2012 г. е „Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-засегнатите от кризата региони".

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2012 г. включват:
• Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, включително активиране на неактивните и обезкуражените лица;
• Повишаване качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за осигуряване на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда;
• Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица.
 
През 2012 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към следните целеви групи:
• Безработни младежи до 29 г.;
• Безработни над 50-годишна възраст;
• Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;
• Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
• Хора с увреждания. 

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. включва действия в следните основни направления:
• Обучение на безработни лица (включително по дефицитни професии); мотивиране и професионално ориентиране на безработни лица; обучения на заети лица предимно чрез предоставяне на ваучери за обучение,
• Наемане на субсидирани работни места на уволнени лица и лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда включително лица от ромски произход и лица в риск от социално изключване и обедняване; насърчаване на мобилността;
• Развитие на услугите на Агенцията по заетостта по информиране, консултиране, насочване към заетост на първичния пазар на труда; активиране на продължително безработни и неактивни лица, включително чрез специализирани медиатори;
• Наемане на безработни с престой на пазара на труда над 6 месеца на т. нар. „зелени работни места";
• Съвместна работа със социалните партньори за осигуряване на заетост, повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на регионализацията на активните програми и мерки;
• Подобряване на социалната сигурност и социалното включване.
Ефективността и ефикасността на активните политики на пазара на труда ще бъде оценявана с цел използване на наличните ресурси за постигане на оптимални резултати.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2012 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква:
• Коефициент на заетост за групата (15-64 г.) - 59 %;
• Коефициент на заетост за групата (20 - 64 г.) - 64.5 %;
• Коефициент на заетост за групата (15 - 24 г.) - 22 %;
• Коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) - 44 %;
• Осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на над 27 хил. безработни, от които нововключени - над 20 000.
• Осигуряване на обучение, стажуване, заетост и социална интеграция на голям брой безработни, заети лица, ученици и студенти с финансиране по ОП „РЧР".

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. ще бъде финансиран в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв.
Най-масовите програми за обучение и заетост ще продължат да се прилагат, като в някои от тях са направени промени, с цел повишаване на тяхната ефективност. След направена оценка са определени за финансиране и 168 регионални програми за заетост и обучение на безработни.
Със средства от държавния бюджет за активна политика ще се субсидират освен разходите за социални осигуровки за сметка на работодателя и разходите за трудови възнаграждения на наетите младежи (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ), както и социалните осигуровки на наетите на „зелени работни места" безработни (чл. 55д от ЗНЗ).
Във връзка c увеличаването на минималната работа заплата се променя размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица, лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - 270 лв. при пълен работен ден (290 лв. от 01.05.2012 г., съгласно ПМС №300 от 10.11.2011 г.).
През 2012 г., се увеличава заплащането на ромските медиатори назначени на работа по Националната програма „Активиране на неактивните лица" - 320 лв. за наетите лица със средно образование и 400 лв. за наетите лица с висше образование.
Увеличава се и размерът на стипендията на участващите в обучения - 8 лв. на ден (при 4 лв. на ден през 2011 г.).

През 2012 г., ще продължи изпълнението на вече действащите схеми по ОП „РЧР" ( с финансиране от близо 350 млн. лева) и ще стартира изпълнението на нови схеми, които ще имат ключово значение за изпълнение на приоритетите в политика по заетостта.

Благодарение на значителния финансов ресурс по ОП „РЧР" ще се осигурят:
възможности за обучения, стажуване, субсидирана заетост, насърчаване на мобилността, стартиране на самостоятелна стопанска дейност на безработни лица, включително хора с увреждания, информиране и консултиране за кариерно развитие и обучение на заети лица, обучения и стажуване за неактивни и обезкуражени лица, социални придобивки за заетите и др. Очаква се положителен ефект по отношение на заетостта в регионите с висока безработица благодарение на създаването на нови работни места за социални услуги или в социални предприятия. Ефективното и ефикасно изпълнение на политиката на пазара на труда през 2012 г., чрез включените в Националния план за действие по заетостта инициативи, политики, програми, мерки и схеми, ще допринесе за запазване на съществуващите и създаване на нови работни места и повишаване качеството на работната сила.