Новини

16.9.2008 г.

Министерският съвет откри нова процедура за кандидтастване

Категория: Възможности

Министерският съвет на Република България откри процедура с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари във връзка с реализирането на проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС № К08-13-4-С/09.07.2008 г.”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Повече