Новини

25.1.2012 г.

Актуализирани са регионалните планове за развитие на Североизточен, Северен централен и Северозападен район

Категория: Правителствени

Правителството прие актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2011-2013 г. на Североизточен, Северен централен и Северозападен райони.

Актуализацията на регионалните планове за развитие се налага поради настъпилите значителни промени в нормативната, институционалната и политическа среда след членството ни в ЕС от 2007 г. и цели постигане на по-добра приложимост и подобряване на стратегическата ориентация на плановете, по-ясен принос за осъществяване на националните и общоевропейски цели за развитие на регионите, за утвърждаване ролята на центровете за растеж и на градовете в развитието на регионите и общините. Този подход е в съответствие с насоките на националната и Общоевропейската политика по отношение на регионалното развитие, с новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС, представени и в Стратегията „Европа 2020”. Документите са изготвени в съответствие с Националната програма за реформи на Република България за периода 2011-2015 г.

Извършените промени по отношение на основните приоритети и специфични цели на приетия през 2005 г. Регионален план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. (чрез обединение на приоритети и фокусиране върху човешките и финансови усилия) оптимизират възможността за тяхното изпълнение. Приоритизацията е изготвена въз основа на нуждите на района при отчитане на неговата специфика и потенциал за развитие. Актуализираният документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011-2013 г. акцентира върху възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор да инициират на територията на района качествени и устойчиви проекти, съобразени с териториалния му обхват и със социално-икономическата обстановка.

Актуализирането на действащия Регионален план за развитие на Северен централен район ще даде възможност за постигане на по-добра координация, съгласуваност и взаимовръзка на стратегическите планови документи с действащите финансови инструменти за подпомагане на регионалното развитие за периода 2007-2013 г.

Документът за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район има за цел да адаптира документа към действащата законодателна рамка за регионално развитие - национална и европейска, и да засили стратегическата му ориентация като осигури по-добро съответствие и взаимодействие с оперативните програми за периода 2007-2013 г. Подобрен е процесът на наблюдение и оценка на изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие и на постигнатото въздействие върху развитието на района.