Новини

28.2.2012 г.

Доходността на средносрочните ДЦК запази ниските си нива

Категория: Финанси

Министерството на финансите преотвори средносрочния евров бенчмарк с оригинален матуритет от 5 години на аукцион, проведен вчера 27 февруари. На 13.02.2012 г. МФ проведе изключително успешен аукцион за тази емисия и поради засиления инвеститорски интерес взе решение за последващо преотваряне на емисията през същия месец. Емисията беше пусната на пазара в края на март 2011 г. и към настоящия момент приблизителният й остатъчен матуритет е четири години.

Среднопретеглената годишна доходност на одобреното от Министерството на финансите вчера количество ДЦК от 34,5 млн. евро е на 3,50%. След този аукцион общият номинал на емисията в обращение достигна 213,5 млн. евро. В условията на увеличено предлагане на облигацията търсенето на аукциона продължи да бъде високо и превиши размера на предложеното за продажба количество, като номиналната стойност на подадени заявки е за над 78 млн. евро. Доходността на заявените състезателни поръчки достигна 3,56%, като отбеляза намаление спрямо предходния аукцион за емисията (3,58%).

Постигната на аукциона доходност е ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави със сериозно присъствие на дълговите пазари, като Италия - 4,79%, Полша - 5,02%, Турция - 9,52%, Литва 5,84% и Румъния - 6,75%. Както и на предходния аукцион за емисията,  анализът на инвеститорската база показва водеща позиция на банките, които придобиват 76% от одобреното количество книжа, следвани от пенсионните фондове с 14%.

Доброто представяне на пазара на суверенен дълг и стабилността на държавните финанси открояват България сред страните от Европейския съюз и региона като фискално дисциплиниран емитент на дълг. Тези положителните тенденции способстват за намаляване на разходите по обслужване на държавния дълг, което в дългосрочен аспект е предпоставка и за запазване на ниската данъчна тежест в страната.