Новини

28.2.2012 г.

ОПАК предоставя още 7 млн. лв. на централните администрации в подкрепа на електронното управление

Категория: Държавна администрация

Над 150 представители на държавната администрация взеха участие в първите информационни дни в София по повод новите открити процедури по Оперативна програма „Административен капацитет".

Седем милиона лева ще бъдат предоставени на централната администрация за проекти за усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. Те ще могат да кандидатстват по процедура по  приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03. Минималната стойност за отделните проекти е 100 000 лв., а максимален праг - няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. По тази процедура ОПАК ще финансира например дейности за изграждане на информационно-комуникационни системи, за разработване и внедряване на нови модули към съществуващи информационни системи, за разработване на анализи и програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация; за разработване на анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност и др.

Общините ще могат да получат общо пет милиона лева, за да оптимизират дейността си. Целта е да се избегнат дублиращи се дейности и да се подобри ефективността в обслужването на гражданите и бизнеса. Новият конкурс за проекти е по приоритетна ос 1 „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 млн. лв. , минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максималният праг - 200 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. По тази процедура ОПАК ще може да финансира например дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура чрез разработване, усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции, наръчници, въвеждане на стратегии за организационно развитие и др. Не са допустими разходи за проучване на добри практики от други държави членки, както и разходите за консултантски услуги при написването на проектното предложение.

"Процедурите за кандидатстване са опростени и се планират спрямо нуждите на бенефициентите и в същото време е засилен контролът при изпълнението на проектите и разходването на средствата", заяви Ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова. "Ще следим строго, за да не допуснем наличието на двойно финансиране на проектите", категорична беше Димитрова.

Експертите от ОПАК припомниха кои са най-често срещаните грешки при кандидатстване като например недобро окомплектоване на документите, поради което проектите често отпадат още на първия етап на оценка.

Всички документи за кандидатстване са публикувани на сайта на програмата. Кандидатите могат да задават въпроси по процедурите до 27 март във Форума на сайта на ОПАК, по факс или по електронна поща (info@opac.government.bg). Крайният срок за подаване на проектни предложения и по двете процедури е 17 април.