Новини

29.2.2012 г.

Правителството одобри проекта на договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри проекта на договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз и упълномощи министър-председателя да подпише документа при условията на последваща ратификация. При подписването България ще предостави политическа декларация за прилагането на договора преди членството на страната ни в еврозоната, изключвайки Дял ІV, който се отнася до координация на икономическите политики.

Договорът има за цел укрепване на икономическия стълб в Икономическия и валутен съюз, за да съответства на развитието на валутния стълб, посредством пакет от мерки, насочени към насърчаване на бюджетната дисциплина чрез създаване на фискален пакт, засилване координацията на икономическите политики и укрепено управление на еврозоната.

С предложения проект се утвърждават принципите, следвани от България, за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макро финансова стабилност. Същевременно, при дискусиите в Европейския съвет България последователно отстоява своята позиция, че в процеса на засилване на икономическата и фискална координация от изключително значение е да се гарантира правото на държавите-членки да следват самостоятелна данъчна политика.

С решение №964 на Министерския съвет от 30 декември 2011 г. правителството потвърди изразеното пред Европейския съвет от министър-председателя намерение за участие на България в процеса на изработване на проект на Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз след консултация с Народното събрание. Правителството упълномощи министъра на финансите и министъра на външните работи да участват съвместно в провеждането на преговорите по проекта и за евентуално участие на България в договора.

На 27 януари 2012 г. Народното събрание прие Решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз.

На 30 януари 2012 г. в рамките на извънредния Европейският съвет беше постигнато съгласие ad referendum на политическо ниво по текста на проекта на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз. Новият договор ще бъде подписан на 2 март 2012 г. в рамките на заседанието на Европейския съвет.

Правителството одобри днес и позицията на българската страна за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в Брюксел на 1 и 2 март.

В сферата на икономическата политика правителствените и държавни ръководители на държавите-членки на ЕС ще дискутират мерките за насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като ще подчертаят необходимостта от засилване на усилията по изпълнението на петте основни цели на Стратегията „Европа 2020”. Европейският съвет ще отбележи нуждата от допълнителни действия на национално и на европейско ниво за изпълнение на петте приоритета, идентифицирани от Европейската комисия в Годишния преглед на растежа за 2012 г.

Европейският съвет ще одобри основните приоритети с оглед подготовката на позицията на ЕС за срещата на високо равнище на Г-20.

Една година след началото на Арабската пролет ще бъдат обсъдени възникващите тенденции и извлечените поуки и ще се направи оценка на начина на предоставяне на подкрепата на ЕС за региона на южното Средиземноморие. На основата на заключения на Съвет „Външни работи” от 27 февруари т. г. ще бъде обсъдена ситуацията в Сирия.

Европейският съвет ще обсъди и въпроса за предоставяне на статут на страна-кандидат за членство в ЕС на Сърбия.