Новини

29.2.2012 г.

Приет е годишният план за действие по Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията

Категория: Правителствени

Правителството прие План за действие за 2012 г. по изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020). Предвидените в него 57 мерки се основават на анализ на дейността в областта на миграционна политика през 2011 г. и следват политиките, заложени в Националната стратегия.

Включените дейности са в областта на граничния контрол и визите, борбата с незаконната миграция, връщането и трафика на хора; на убежището; на миграцията, развитието и интеграцията; мерки, насочени към българите в чужбина. Те целят постигането на европейските стандарти в областта на миграцията, убежището и интеграцията, усъвършенстване на взаимодействието и координацията между компетентните държавни институции, изпълнение на шенгенските критерии и укрепване капацитета на администрацията за работа в тези области.
 

Част от приетите мерки са: изграждане на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница, доставка на апаратура за разкриване на фалшифицирани и подправени документи за самоличност, развиване на методиката по мониторинг и анализ на политиката за борба с трафика на хора, усъвършенстване режима на настойничество на непридружени малолетни или непълнолетни лица, търсещи убежище в България, анализ на резултатите от мерките за интеграция на новопризнати бежанци, разширяване капацитета за настаняване в Регистрационно-приемателния център в София, прилагане на подходящи механизми за регулиран прием на граждани на трети страни за заетост, съобразени с потребностите на пазара на труда и тенденциите в развитието на българската икономика, актуализиране на критериите за придобиване на българско гражданство, засилване на работата с емигриралите българи и техните организации в чужбина чрез установяване на регулярна връзка между тях и службите по трудови и социални въпроси на МТСП към българските посолства, системна работа с организационните структури и съботно-неделните училища на българските общности в чужбина.