Новини

29.2.2012 г.

Въвеждат се законови ограничения за използването на сила от служителите на МВР

Категория: Правителствени

Правителството предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за МВР, с които да се приключи структурната реформа във вътрешното ведомство, както и да се ограничат случаите на превишени полицейски правомощия.

С предлаганите нови текстове в закона се въвежда стандарт „абсолютна необходимост” при използването на оръжие, физическа сила и помощни средства от полицейските органи. С тях се забранява използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване на бягство на лице, което не извършва насилствено деяние. Изключения ще се допускат, само ако то застрашава живота и здравето на някого. Употребата на оръжие и сила трябва да бъде спряна веднага след като е постигнала законната си цел. Въвежда се задължение за служителите на реда да вземат всички мерки за опазване живота и здравето на хората, срещу които са насочени физическата сила и помощните средства. Освен това, в закона вече ще е разписано правилото за предварително планиране на полицейските операции и контролирането им по време на изпълнение, така че рисковете за здравето и живота на хората да са минимални.

Правните норми са разработени от експерти на МВР, прокуратурата, Омбудсмана и на неправителствения сектор. Те отчитат необходимостта от постигането на два общозначими резултата – от една страна, да се гарантира, че полицейските органи ще упражняват своите правомощия своевременно и при необходимата активност, за да се осигурят ефективно противодействие на конкретни престъпни прояви, а от друга – необходимостта тези правомощия да отчитат съществуването на стандарти, установени в международни правни актове с всепризнато значение, които въвеждат прагове пред употребата на оръжие и сила.

Втората част от промените е свързана със завършването на структурната реформа в МВР чрез интегриране на две от главните дирекции – Криминална и Охранителна полиция, в нова главна дирекция „Национална полиция”. По този начин ще се постигне по-добра координация между звената на досегашните две дирекции.

Проектозаконът включва и други промени, чиято цел е усъвършенстване на действието на някои от правните норми или въвеждането на нови функции за част от дирекциите. С тях на законово ниво се регламентират правомощията на дирекция „АФКОС” да извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Регламентира се съдържанието на реквизитите на писмените полицейски разпореждания, доколкото те представляват индивидуален административен акт по смисъла на АПК. Усъвършенства се и правната база за работа с Шенгенската информационна система.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 юли 2012 г.