Новини

2.10.2008 г.

ОП „Регионално развитие” ще финансира проекти за предотвратяване на свлачищата

Категория: Регионално развитие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 - „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”.

Схемата е насочена към ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в 178 общини чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за ограничаване на свлачищните процеси. Целта е защита за населението и имуществото му чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване, ограничаване разрастването или проявлението на свлачищата чрез изграждане на автоматизирани системи за мониторинг.

Ще бъдат подкрепяни инфраструктурни мерки за укрепване и стабилизиране на свлачищата като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения, способстващи развитието им, премахване на негодни за ползване сгради и съоръжения. Средства ще се предоставят и за изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води и за отвеждането им извън територията на свлачището; изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води (окопи, канавки, дренажни ребра и др.) и т. н. Ще бъдат подкрепяни и инфраструктурни мерки за изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепване.

Подкрепа ще получат и дейности за вертикална планировка в района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса; изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи за мониторинг и т. н.

Проектите ще се изпълняват на територията на 178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали.Безвъзмездната финансова помощ е 13 805 860 лв. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (85%) е 11 734 981 лв.

Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение е 100 000 лв., а максималната – 1 млн. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 януари 2009 г. Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван в интернет страниците на МРРБ  и на интернет страницата на оперативната програма.