Новини

20.6.2012 г.

Проекти на нормативни актове, които не са публично консултирани, няма да бъдат разглеждани от МС

Категория: Държавна администрация

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. С тях в правилника се въвеждат разширени изисквания за публично обсъждане на проектите на нормативни актове.

По силата на Закона за нормативните актове всеки вносител на проект за нормативен акт следва да го публикува заедно с мотивите, съответно доклада, в интернет страницата на съответната институция преди внасянето му за разглеждане на заседание на Министерския съвет. На заинтересованите лица и гражданите се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища. Създадена е практика за едновременно публикуване на пакета документи и в портала за обществени консултации www.strategy.bg.

С измененията в Устройствения правилник на МС се предвижда разширяване на това задължение, а именно всеки министър – вносител на проект за нормативен акт, да изготвя доклад с обобщени резултати от проведеното по него публично обсъждане, и този доклад да е неразделна част от пакета документи за разглеждане от Министерския съвет и Народното събрание. Въвежда се задължението в справката за отразените становища да се включат и обобщените резултати от публичните обсъждания. Това ще показва какви са обществените нагласи по даден проект на постановление или закон и дали се очертават остро дискусионни въпроси, които да бъдат разгледани допълнително преди обсъждането на проекта на заседание на МС.

Контролът по провеждането на публичното обсъждане на проектите и обобщаването на резултатите се възлага на политическия кабинет на министър-председателя.