Новини

20.6.2012 г.

МС одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г.

Категория: Държавна администрация

Министерският съвет одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г. Отчетът е структуриран в девет раздела, които отразяват изпълнението на приоритетните политики на правителството в областта на развитието и реформите в държавната администрация и изграждането на административния капацитет.

Една от констатациите в документа е, че следваната политика на окрупняване на структурите подобрява предоставянето на публичните услуги и реализира икономия на разходи, с което се постига повишаване ефективността и ефикасността при разходването на държавния бюджет.

През 2011 г. са създадени три нови структури – Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а са закрити 10. В резултат служителите в централната администрация (вкл. нейните териториални звена и областните администрации) са намалели с близо 2 хил. души до 62 097 служители. Това представлява намаление с 13,66% спрямо м. юли 2009 г., когато числеността на централната администрация е 71 920 щ. бр. Данните не включват работещите в МВР, чийто щат е 58 170 души в края на 2011 г. при 61 170 в средата на 2010 г. Общинските администрации запазват щатната си численост, а служителите в комисиите, отчитащи се пред Народното събрание, намаляват от 1202 през 2010 г. на 1162 през 2011 г.

През м. г. за първи път на държавна служба са назначени 2485 служители – с 400 повече от 2010 г., като две трети от тях са постъпили в централната, а останалите – в териториалната администрация.

Отчетът включва подробни данни за административното регулиране и предоставяните услуги, за материално-техническата и кадрова осигуреност по отношение на ИКТ, за развитието на процеса на планиране, управление и прилагане на електронното управление, за организацията на достъпа до обществена информация, за установените административни нарушения и наложените наказания, за провежданите антикорупционни мерки и действия, за проектите в подкрепа на модернизирането на администрацията.

Информацията, която се съдържа в доклада, се основава на данните, подадени от административните структури чрез Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрациите и чрез Системата за самооценка на административното обслужване.

Занапред отчитането чрез Системата за самооценка ще се прави веднъж годишно, а не както е сега – на всеки шест месеца, реши правителството. Промяната, одобрена на днешното заседание на Министерския съвет, беше направена в Наредбата за административното обслужване. Тя е продиктувана от обстоятелството, че информацията основно се ползва при изработването на доклада за състоянието на администрацията и попълването, събирането и обобщаването на частични данни за първото полугодие е ненужно и натоварва излишно администрациите.