Новини

22.1.2009 г.

МС одобри ЗИД на Закона за туризма

Категория: Анализи

В съответствие с Програмата за по-добро регулиране 2008-2010 г. с измененията в закона ще отпадне категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Под регулация ще бъдат само обектите, които са към средствата за подслон и местата за настаняване и тяхното наличие е част от изискването за получаване на съответна категория на посочените обекти. 

За повишаване на качеството на туристическите услуги ще бъде въведена срочност на категоризацията на туристическите обекти, предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за туризма. Досега получаваната категория бе безсрочна. В измененията на нормативната уредба е заложено 5 г. да е срокът на удостоверението за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (ресторанти, барове и т. н.), плажовете, туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене и 10 г. – срокът на категорията на ски-пистите. 

Хостели и апартаменти за гости ще бъдат новият вид туристически обекти. Лицата, които ще извършват хотелиерство в апартаменти за гости, ще трябва да представят изрично писмено съгласие за това от всички собственици в сградата. По този начин ще се избегнат евентуални конфликти между собствениците и ползвателите на сградата. 

С измененията в нормативната уредба са въведени правилата, на които трябва да отговарят туристическите сдружения и туристическите информационни центрове. Туристическите сдружения ще са организации с нестопанска цел, създадени с цел развитие на туризма, и вписани в Националния туристически регистър. Те ще се създават на териториален, професионален и продуктов принцип. Основна задача на туристическите информационни центрове ще е предоставянето на информация и разпространението на рекламни материали за наличните туристически продукти и предлаганите услуги. Информация за центровете ще се публикува в Националния туристически регистър.  

За вписването си в Националния туристически регистър туристическите сдружения ще получават удостоверение. То ще им необходимо при кандидатстване с проекти за финансиране от европейските фондове, тъй като по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма”, могат да кандидатстват сдружения, които са вписани в регистъра. 

Дейността на туроператорите и туристическите агенти ще бъде разграничена в категории. Категории „А” ще са туроператорите, които извършват международен и вътрешен туризъм и осъществяват пълен обхват от дейности, включително и агентска дейност. „В” ще бъдат туроператорите, които се занимават с вътрешен туризъм и дейността им е само на територията на страната. В категория „С” ще са туристическите агенти. Целта е уеднаквяване на уредбата с практиката на страните от ЕС и повишаване на качеството на предлаганите услуги.  

С промените в Закона за туризма се увеличава компетентността на кметовете на общини, които са свързани с контролните им правомощия. Представителите на местната власт ще следят дали съответният туристически обект е категоризиран. Те ще контролират и изпълнението от страна на хотелиерите за водене на регистър на настанените туристи и реализираните от тях нощувки, за всички обекти на територията на общината. Кметовете са заинтересовани хотелиерите стриктно да водят тези регистри, тъй като събраните туристически такси са от полза за бюджета на общината.

Повишават се и санкциите за работещите в туристическия бизнес, които не спазват разпоредбите на закона. Глобата за туристически агент, който не предостави туристически ваучер на туриста, ще бъде от 3000 лв. до 5000 лв. Досега тя бе от 500 лв. до 5000 лв. Туроператорите, които не издават ваучер, вече също ще бъдат санкционирани – от 3000 лв. до 5000 лв. От 3000 лв. до 10 000 лв. ще е глобата за хотелиерите, които предоставят туристически услуги, несъответстващи на изискванията за определената им категория. В момента санкцията е между 1000 лв. и 10 000 лв.