Новини

5.2.2009 г.

Тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,1 на сто

Категория: Социална политика и заетост

Правителството одобри промени в пет подзаконови нормативни акта, за да ги приведе в съответствие с последните изменения в Кодекса за социално осигуряване. Освен това, навсякъде в тях думите „молба-декларация” се заменят със „заявление-декларация”.

Променените документи са наредбите за пенсиите и осигурителния стаж, за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица; за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина.

От 1 април 2009 г. пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще бъдат преизчислени с нов, по-висок коефициент. Тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,1 на сто при 1 на сто в момента, което ще доведе до 10-процентно увеличение на пенсиите, получавани за осигурителен стаж и възраст. Друга промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предвижда отпадане на изискването за удостоверяване на осигурителен стаж и доход след 1 януари 2009 г. с осигурителни книжки на някои групи лица. Останалите изменения в документа са продиктувани от практиката по прилагането му.

Промените във втората наредба са свързани с удължаване срока на платеното майчинство от 9 на 12 месеца, увеличаването от 6 на 12 месеца на периода за изчисляване на обезщетенията за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, както и с правото на бащите да ползват част от отпуска за отглеждане на малко дете.

С измененията в третата наредба изрично се посочва, че обезщетенията за безработица ще се превеждат по декларираните от лицата лични разплащателни и спестовни банкови сметки. Преводите от НОИ ще се правят до 15-о число на месеца. Досега повечето от средствата се изплащаха по ведомост в пощенските станции от 20-о до 26-о число на месеца.

Други промени дават възможност на лицата да подават документите си за отпускане на парично обезщетение за безработица по постоянен или настоящ адрес, независимо от адреса, по който поддържат регистрацията си като безработни в Агенцията по заетостта. Уредена е и хипотеза за изплащане на наследници на неполучено от починал безработен обезщетение. Регламентирани са необходимите документи за отпускане и изплащане на обезщетенията за съпруга/съпругата на военнослужещ, останали без работа поради преместването му в друг гарнизон.

В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина в кръга на самоосигуряващите се са посочени и тютюнопроизводителите. Регламентирано е, че минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не упражняват трудова дейност през целия месец, се определя пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността.

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението, върху които се правят осигурителни вноски, са свързани в основната си част със Закона за ДАНС и освобождаването на служителите на агенцията от плащането на осигуровки върху порционните им пари, помощи за изпаднали в тежко материално положение семейства на служителите и др.