Новини

5.2.2009 г.

Използваме все повече информационно-комуникационните технологии

Категория: Анализи

Данните от изследването на НСИ за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията сочат, че през 2008 г. се запазва тенденцията на растеж и все по-широко приложение на ИКТ в предприятията в Република България. Делът на предприятията, които имат достъп до интернет е нараснал с 8% спрямо предходната 2007 година. Най-чувствително е увеличението в малките и средните предприятия (11% и 3%), докато големите компании с над 250 заети отбелязват лек спад от 1% в осигуряването на интернет достъп на служителите си.

Расте и делът на заетите в предприятията, които при извършване на служебните си задължения използват компютър свързан с интернет поне веднъж седмично. През 2008 г. най-голям е делът на заетите в малките предприятия (22%), които имат възможност да работят в интернет среда и да се възползват от възможностите на
съвременните технологии.

Е-управление е стратегия без алтернатива за всяко правителство, което желае да изгради приятелски ориентирана среда без бюрокрация и корупция за частния и публичния сектор и да създаде условията за висока добавена стойност в икономиката. Електронното правителство предлага широка гама от услуги за гражданите и бизнеса и
делът на компаниите, които са използвали услугите на е-Правителство през 2008 г. се е увеличил с 13% спрямо предходната 2007 година. Търговията по интернет представлява безспорно удобство със своята бързина на
регистрация, възможност за проследяване на резултата от поръчките, евентуално доставки на място. Данните сочат, че все повече компании в България ориентират своята пласментна политика към използване на глобалната мрежа и делът на предприятията, които са получавали поръчки за продажби на стоки или услуги в интернет се е увеличил двукратно в рамките на една година (2%).

С 6% е нараснал относителният дял на населението, което се е възползвало от неограничените възможности, които предлагат съвременни компютърни технологии и 43% от лицата в България са посочили, че са използвали компютър през 2008 година. умения на лицата, подобряване на комуникацията и информационния ресурс, както и за използването на различните форми на е-услуги. Една трета от населението в България „сърфира” в интернет всеки ден или поне веднъж седмично за различни цели или дейности, като от него най-активна е възрастовата група на подрастващото поколение от 16 до 24 години – 29%, следвана от лицата между 25 и 34 години, които
представляват 27% от населението, което редовно използва интернет. Относителният дял на висшистите, които се възползват от предизвикателствата, които предлага глобалната мрежа е 68%, докато от лицата със средно образование 32% „сърфират” всеки ден или поне веднъж седмично. От лицата, които са използвали интернет през първите три месеца на 2008 г., 24% са използвали услугите на е-Правителство за получаване на информация от
публичната администрация или с цел изтегляне и/или изпращане на официални формуляри.