Новини

18.2.2009 г.

Оперативната програма „Околна среда” е най–успешна от инфраструктурните програми у нас

Категория: Околна среда

По критериите за успешно изпълнение оперативната програма „Околна среда” е на първо място от инфраструктурните програми у нас, съобщи министър Джевдет Чакъров в Пловдив. По същите критерии оперативната програма е на трето място от общо седемте български оперативни програми, след „Административен капацитет” и „Техническа помощ”.

Министър Чакъров припомни, че до момента одобрени за договориране са 1, 51 млрд. лв. от общия финансов ресурс на програмата в размер на 1, 8 млрд. евро. Успешно е изпълнението по първия приоритет на ОП „Околна среда” за изграждане на водна инфраструктура, припомни министър той. Очаква се скоро да започне финансирането и по втория приоритет за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците. След консултации с Брюксел беше решено за тези проекти да се прилага схемата за директно финансиране, съобщи Джевдет Чакъров. Така ще бъдат направени оставащите за доизграждане 21 регионални системи за третиране на отпадъци.

Министър Чакъров информира, че от МОСВ вече са одобрени искания на общини за авансови плащания в размер на 11 млн. лв. ОП „Околна среда” е от програмите с пряк икономически и социален ефект и чрез инфраструктурните проекти, които ще се реализират с безвъзмездните средства от нея е и реална антикризисна мярка.

Министърът откри Прославския подлез в Пловдив, ремонтиран със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на МОСВ. Финансирането беше отпуснато по проект, чиято цел беше да се реши проблемът с преливането на река Първенешка при обилни дъждове. Със средствата са изградени подпорна стена, нова помпена станция и канализация, която отвежда дъждовните води в реката.