Новини

23.2.2009 г.

Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира Агенцията по заетостта

Категория: Възможности

Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира Агенцията по заетостта от днес, 23.02.2009 г. Това е схемата „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица” и е в рамките на приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” от ОП „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на новата операция ще се предоставят квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50 годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост.

Целта е да се повиши конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост. Операцията ще се реализира в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян за безработните над 50 години и в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол за продължително безработните. Допустими кандидати по тази операция са образователни институции; обучаващи институции/ организации; социално-икономически партньори и работодатели. Те ще кандидатстват с проектни предложения, чийто краен срок за подаване е 30.10.2009 г.

В проектните предложения допустимите бенефициенти, следва да имат предвид, че от Европейския социален фонд, ще им бъдат предоставени средства за обучението на един безработен до 925 лв, средства за стипендии на обучаемите в размер на 5 лв. за всеки присъствен учебен ден при шест учебни часа; транспортни разходи на безработните обучаеми, когато същите са с настоящ или постоянен адрес извън населеното място където се провежда курса, при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство, като за целта се представи обосновка на извършения избор; разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за периода на стажуване (3 месеца), в размер на минималната работна заплата за страната, които са за сметка на безвъзмездната финансова помощ, но не се изчисляват при формирането на средната цена за един обучаем

Очакваните резултати от реализацията на тази схема са: 18 000 души да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 80% от лицата да са придобили или повишили степента си на квалификация; 5 400 души включени в заетост след обучението и 50% от включените в заетост със запазена такава в рамките на една година.

Пълният пакет от документи - „Насоки за кандидатстване”, „Формуляр за кандидатстване e публикуван на интернет страниците на Управляващия и Договарящия орган, а въпроси могат да се задават на електронния адрес: efip1@az.government.bg.

От 24.02.2009 г., Агенцията по заетостта организира информационна кампания за разясняване на основните моменти на потенциалните кандидат бенефициенти. Графикът за провеждането й е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Европейски фондове и международни проекти”.